عملیات دریایی، تامین و نصب تجهیزات

عنوان پروژه: انجام عملیات هیدروگرافی محل بندر کانی

كارفرما: موسسه مهندسین مشاور ساحل

موقعیت: استان هرمزگان، جزیره قشم

تاریخ قرارداد: 90/2/26

عنوان پروژه: بازرسی لوله های حامل آب از دریا تا حوضچه آبگیر مجتمع پتروشیمی پردیس

كارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس

موقعیت: استان بوشهر- منطقه عسلویه

تاریخ قرارداد: 92/10/7

عنوان پروژه: مطالعات میدانی پروژه طرح و اجرای خط لوله دریایی انتقال آب خروجی(فازهای 9 و 10 پارس جنوبی)

كارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

موقعیت: استان بوشهر- منطقه عسلویه

تاریخ قرارداد: 86/5/1