مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد

بهسازي و بهينه سازي سيستم حمل و نقل سنگ آهن گل گهر از سيرجان تا بندرعباس

كارفرما: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

موقعیت: استان کرمان- شهرستان سیرجان

تاریخ قرارداد: 88/10/21

عنوان پروژه: انجام خدمات مدیریت طرح پروژه ساماندهی خور و اراضی 34 هکتاری ماهشهر

كارفرما : شرکت پارس گوهر بین الملل

موقعیت : استان خوزستان – شهرستان ماهشهر

تاریخ قرارداد : 90/6/29

عنوان پروژه: تهیه نقشه راه Road Map  اتوماسیون شهرداری کرج

كارفرما: شورای اسلامی شهرکرج

موقعیت: استان البرز- شهرستان کرج

تاریخ قرارداد: 90/7/10