برگزاری سمینار آموزشی نرم افزار جامع مدیریت مزارع پرورش ماهی در قفس