مطالب توسط betagroup

دومین جشنواره ملی دریا

شرکت در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت شرکت بهین طرح آپادانا به عنوان یکی از نخستین مهندس مشاور دریایی که موفق به دریافت عنوان “شرکت دانش بنیان” گردیده است در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت که از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار گردید،شرکت نمود و با بر=ایی غرفه […]